Objekt animace. Třetí smysl
29/9/2009 – 15/11/2009

Kurátoři: Filip Cenek, Jiří Havlíček, Martin Mazanec

Zastoupení tvůrci: Jiří Havlíček & Filip Cenek, Martin Kohout, Roman Přikryl, Pavla Sceranková, Petr Strouhal, Jan Šrámek, Viktor Takáč, Martin Vančát, Vojtěch Vaněk, Jan Žalio

Pojem animace bývá v kinematografii spojován s procesy sekvenčního záznamu obrazu principem pookénkového snímání živých či neživých objektů na film. Pokus o vymezení objektu animace v kontextu digitalizovaného obrazu byl předmětem výstavy Objekt animace. Třetí smysl. Ta se konala v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Autory koncepce byli dva vystavující tvůrci – Filip Cenek, Jiří Havlíček – a ředitel galerie Václav Mílek. Na kurátorském pojetí se podílel vedle Cenka s Havlíčkem i teoretik a kurátor pohyblivých obrazů Martin Mazanec.

Kurátoři se zaměřili na díla, jejichž podoby animace byly patrny skrze dialog s jiným médiem. Nejčastěji se jednalo o sochu, objekt nebo malbu. Soustředili se rovněž na práce, které akcentovaly záměrné i nechtěné chyby, vynechávání informací a eliminaci děje a jiné nekompletnosti. Tím chtěli iniciovat recepční a interpretační výzvy a nároky na návštěvníky. Vystavující spojovalo akademické zázemí, převážně se jednalo o absolventy či studenty brněnské FaVU a pražské AVU. Díla jedenácti umělců a umělkyň byla umístěna do black boxů, které byly pro výstavu speciálně zkonstruovány z nekašírovaného materiálů lisovaného dřeva. Modifikován byl základní modul black boxu, který byl pro některá díla rozkládán až do podoby samostatně ležící stěny modulu nebo jeho variace bez střechy. Vybraná díla byla prezentována jako oboustranný „dialog“ mezi objektem a jeho animací (rotační projekce na minimalistický projekční objekt – Takáč; sochařský novotvar, který vznikl na základě animace – Šrámek; rekvizity a animace – Cenek & Havlíček, Strouhal; videosocha – Sceranková ad.).

Název výstavy Objekt animace. Třetí smysl označuje objekt zájmu, o němž se rozhodli kurátoři spolu s potencionálními návštěvníky uvažovat, a zároveň odkazuje i na stať Třetí smysl francouzského filosofa a sémiotika Rolanda Barthese. Ta pojednává o další významové rovině uměleckého díla, kterou popisuje jako „třetí smysl“. Obsáhleji motivace a výsledky uvažování o animaci a jejím referentu v rámci výstavy vysvětlovaly texty publikované v katalogu. Jednalo se o úvod a studii o animaci od Martina Mazance a dva teoretické texty, z nichž výstava ideově čerpala: text Rolanda Barthese Třetí smysl převzatý jako kopie („objekt“) z filmového čtvrtletníku Iluminace a text Elektrony mají paměť kanadské teoretičky Laury U. Marks, s níž byl koncept výstavy v některých fázích i konzultován. Dvojice převzatých teoretických textů vstupovala v kontextu výstavy do vzájemného dialogu na téma povahy referentu nejen v animaci, ale v zobrazování jako takovém, jehož ontologická povaha a potenciál se díky používání digitálního kódu mění.

Přestože výstava pojala animaci se značnou interpretační i technologickou volností a se zjevnou snahou kurátorů dráždit nebo přímo mást a znesnadňovat diváckou percepci, výsledkem byl i přes různorodost vystavujících tvůrců koherentní celek. Vedle vlastních textů vydaných v rámci výstavy doplnilo o kritickou reflexi tuto událost, vztahující se k chápání pohyblivého obrazu, několik recenzí. V nepublikovaném textu (původně určeno pro kulturní týdeník A2) popsala teoretička Lenka Střeláková pomocí „antropomorfních metafor“ koncept výstavy jako "anekdotu o animaci, jíž oživuje pohyb diváka po výstavním prostoru. Vypráví o animaci svlékané z hladkosti, vychýlené z rovnoměrného přímočarého běhu, o animační tělesnosti strhané nárokem na celistvost, s níž se právě na čas rozchází, protože touží v zrcadle výstavy zahlédnout sebe sama. Zdá se, že může být spokojena."

Zdroje:
MAZANEC, Martin (ed.). Objekt animace. Třetí smysl. KGVU, Zlín 2009.
PTÁČEK, Jiří. Animaci můžeš nahmatat, Nový prostor, č. 339, říjen 2009.
STŘELÁKOVÁ, Lenka. Animace jako otevřená zlomenina [online]. [cit. 2011-11-19]. Dostupný z WWW: <http://intermedia.ffa.vutbr.cz/objekt-animace-treti-smysl-zlin?slide=2>.
JANČÍK, Alexandr. Třetí smysl, Ateliér, č. 24, 2009.

Text: Josefina Sýkorová
Poslední aktualizace: 6. 2. 2012

↓ více
Objekt animace. Třetí smysl